De Nederlandse school

Intakeprocedure en inschrijven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Letterland (coördinator Lisanne Heijne) via het contactformulier.

INSCHRIJFFORMULIER SCHOOLJAAR 2021/2022


Schoolgeld
De ouderbijdrage/schoolgeld die we vragen omvat de kosten voor de lessen, de boeken, het verbruiksmateriaal en verzekering. De ouderbijdrage bedraagt per volledig schooljaar €540,- per leerling (bij meerdere kinderen: 2e kind €350, 3e kind €260, 4e kind €210). Ouders wiens werkgever 50% of meer bijdraagt aan de schoolkosten betalen een bedrag van €960 per leerling per volledig schooljaar.

Intakeprocedure
Bij interesse in het lesaanbod van Letterland nemen de ouders contact op met de coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de aanmeldingen en beantwoordt vragen van geïnteresseerden. Via een pre-intake gesprek (meestal telefonisch) worden de eerste voorwaarden besproken. Bij interesse wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intake gesprek. Op het intakegesprek met de coördinator wordt minstens één ouder verwacht. De ouders dienen zoveel mogelijk leerlinginformatie te verstrekken en mee te brengen (onderwijskundig rapport, laatste schoolrapport, bewijs van uitschrijving van eerdere school, etc.).

Het aannameformulier over het taalniveau van het kind wordt ingevuld. Indien mogelijk wordt het kind direct getoetst of draait een proefles mee. Alternatief wordt de toelatingstoets in de eerste les afgenomen. De coördinator probeert zich aan de hand van de verstrekte gegevens en het gesprek met de ouder en de leerling een zo volledig mogelijk beeld te vormen over het niveau van de leerling en de mogelijkheid voor toelating. Tijdens het gesprek worden de ouders geïnformeerd over het schoolaanbod en over hun verwachte inzet.
 
Proeflessen
Ouders en kind kunnen zich bij interesse aanmelden voor een proefles, om een indruk te krijgen van de Nederlandse lessen bij Letterland. Ook kunnen de leerkracht en coördinator in overleg besluiten tot één of meerdere proeflessen waarbij het leergedrag geobserveerd kan worden, het taalniveau kan worden getoetst en de eventuele huiswerkbegeleiding door ouders kan worden ingeschat.
 
Toelatingstoets
Voor nieuwe kinderen vanaf groep 4 nemen we waar mogelijk een instaptoets af om het niveau van het kind precies te bepalen. De toetsing bestaat uit een Instapdictee en CITO Drie-Minuten-Toets (DMT). Voor kinderen die instromen in groep 3 nemen we de eind CITO-Toets voor Kleuters af en wordt de mondelinge taalvaardigheid bepaald door leerkracht en coördinator.
 
Beslissing
De beslissing over toelating wordt genomen door de coördinator, in overleg met bestuur en leerkrachten. Zodra het kind kan worden toegelaten, worden afspraken gemaakt over het moment van instroom.
 
Schriftelijke overeenkomst
In het jaarlijkse inschrijfformulier ondertekenen de ouders niet alleen voor het schoolgeld, maar ook voor de toezegging een gemiste les indien nodig met hun kind samen in te halen. Aangezien de school geheel uit vrijwilligers bestaat verwachten we dat de ouders aankruisen waar hun voorkeur voor een ouderactiviteit naar uitgaat.